این دامنه توسط شرکت فرایان ثبت شده است

سایر دامنه های ثبت شده توسط شرکت فرایان عبارتند از: